Kuidas koostada edukat äriplaani NUTIKAS toetuse taotlemiseks? Kaupo Reede, MKM

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

4. HINDAJA SAAB TEHA OTSUSEID ESITATUD INFO/ANDMETE PÕHJAL!!! Hindajate hulgas on mitu sellist inimest, kes on reaalse ettevõtluse kogemusega (sh töötlev tööstus, teenusmajandus, riskiinvesteeringud).

1. KUIDAS KOOSTADA EDUKAT ÄRIPLAANI e hk k uidas võita hindaja usaldus 06.06.2016

3. KAS SUURUS ON OLULINE: • Hea äriplaan ei ole mitte paks äriplaan vaid konkreetseid vastuseid andev äriplaan • Seebivaht on hea vannis • Ettevõtja peab olema kursis, mis on äriplaanis kokku lubatud 

2. ÄRIPLAANI ON VAJA: • Raha on antud Euroopa Komisjoni poolt eesmärgiga arendada ettevõtlust (nutika spetsialiseerumise valdkonnas) • Meetme eesmärk on kasvatada teadusasutuste ja ettevõtjate tegelikku koostööd • Rakendusuuring peab lahendama ettevõtja tegelikke probleeme uute toodete ja/või teenustega turule tulemiseks • Projekt peab tõstma ettevõtja (ka teadusasutuse) konkurentsivõimet • Äriplaan peab hindajas tekitama USALDUSE kõigis eelnevates küsimustes

7. Millised on sagedasemad hindaja mured: Tegevusplaan (Tegevusplaan konkreetsete eesmärkide saavutamiseks . Ettevõtjapoolsed tegevused käesoleva projekti jooksul ja kavandatavad tegevused peale projekti lõppemist aastate lõikes ( 5 aasta jooksul) . Kirjeldage projekti meeskonda . ) • Siin juures on oluline pidada silmas asjade loogilist kulgemist . Ei saa alustada nende tegevustega varem, mis algavad tegelikult eelmise tegevuse resultaadi kasutamisega • Tegevusplaan peab kajastama projekti sisu Riskianalüüs (Tuua välja võimalikud riskid tegevusplaanis kirjeldatud aja jooksul ja nendega toimetuleku viisid . ) • Riskid on olemas igas projektis, eriti rakendusuuringu projektis • Tüüpilised riskid : ei suudeta püsida kokkulepitud ajagraafikus, persooniriskid (tihti on tegu tipptegijatega, kes sisustavad kogu asja olemus), finantseerimisriskid, turusituatsiooni muutused jne jne ... • Hea oleks kasutada järgmist tabeli vormi Risk Riski ennetamine Riski realiseerumise indikaatorid Tegutsemine riski realiseerumise korral

8. Millised on sagedasemad hindaja mured: Finantsplaan (Projekti eelarve põhjendatus, planeeritavad tulud/kulud ja rahavood koos selgitustega ; näidata, kuidas tagatakse omafinantseering ; arendatava toote või teenusega seotud peamiste finantsnäitajate (sh tasuvusanalüüs) prognoos 5 a peale projekti lõppu . ) • Hindaja peab aru saama milline on kulude struktuur ja peab olema võimalik hinnata kulude adekvaatsust • Ei piisa ainult ühest reast, näiteks „personalikulu“ . Hindajal peab olema võimalik võrrelda kulusid turul kehtivate hindadega Lisainfo (vajadusel, ei ole kohustuslik, ei anna lisapunkte) (Näiteks varasemate arendatava toote või teenusega seotud uuringute tulemused . ) • T õesti, pole kohustuslik • Kuid see on hea võimalus lisada infot, mis suurendaks usaldusväärsust

6. Millised on sagedasemad hindaja mured: Arendatavad tooted, tehnoloogiad ja/või teenused (Kirjeldage arendatavat toodet või teenust, tootmis - või teenindusprotsessi ning kuidas plaanitakse nende arendamist . ) • Sellega reeglina probleeme pole • Siiski peab mõtlema, et jäädes liiga suurele üldistustasemele võib tekkida probleeme asja sisust arusaamisele Turuanalüüs . (Kirjeldage arendatava toote või teenuse, tootmis - või teenindusprotsessi planeeritavat turumahtu ning peamist turgu ning koostööpartnereid, samuti peamisi kliente ja konkurente . Kui arendatav toode, teenus või tehnoloogia on osa suuremast tootest või teenusest, kirjeldage selle planeeritavat turumahtu ning peamisi kliente ja konkurente . ) • Kõige suurem komistuskivi • Turumaht ei ole kogu sektoris pöörlev raha (halb näide : masinloetava juriidilise teenuse turumahuks märgitud kogu õigusteenuse käive USAs) • Usaldust ei tekita lause : meil ei ole konkurente (selles kohas ma reeglina ei suhtu enam plaani tõsiselt) • Usaldust tekitavad konkreetsed firmade ja inimeste nimed nii partnerite kui konkurentide osas • Mis on uue toote/teenus väärtuspakkumine klientidele? Kuidas kliendi olukord paraneb, miks ta seda vajab? • Odavam toode ei ole pikaajaline konkurentsieelis . Alati leidub keegi, kes seda odavamalt teeb . • Statistika on halastamatu . Alati võrdlevad hindajad olemasolevat turusituatsiooni . Miljarditesse ulatuvad käibed tekitavad muidugi küsimusi . • Hindajal peab tekkima arusaam, et seda toodet/teenust on võimalik kaubastada

5. Millised on sagedasemad hindaja mured: Kokkuvõte (Esitada äriplaani sisu ja kõik oluline, mis on vajalik äriplaani realistlikkuse, kasumlikkuse ja atraktiivsuse hindamiseks . Kokkuvõtte pikkus võiks olla 1 - 1 , 5 lk . ) • Ettevõtte lühike taust (sh „võtmetegijad“), peamised tooted/teenused, peamised turud, lühidalt rakendusuuringu vajadus, partnerid (ka turupartnerid), tehnoloogiast, turuolukord/turuvõimalus, potentsiaalne majanduslik mõju ettevõttele . Ettevõtte üldandmed (Ettevõtte nimi ja juriidiline vorm, ettevõtte registrikood, tegevuskoha aadress, ettevõtte kontaktandmed ja info omanike kohta . Kas taotlejal on partner - või seotud ettevõtteid? Kui jah, siis kirjeldage seost . (Abiinfo seose määratlemiseks : http : //www . fin . ee/public/images/Lisa_ 5 _VKE_juhend_e . k . pdf ) • Üldiselt sellega probleeme ei ole Ettevõtte kirjeldus ja projekti eesmärgid (Ettevõtte kirjelduses avage ettevõtte taust . Kirjeldage ettevõtte põhitegevust, olemasolevat olukorda (sh finantsseisu) ja andke ülevaade projekti vajalikkusest . Kirjeldage projekti majanduslikku mõju ja efektiivsust (s . h . vastavust taotleja ja partnerite vajadustele) . • Hindaja peab mõistma esitatud info põhjal, et ettevõtja saab ise ka aru, mis tal plaanis on ja miks ta seda teeb . • Hindaja peab aru saama, mis on projekti majanduslik mõte

Views

 • 5110 Total Views
 • 4310 Website Views
 • 800 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 103 www.emliit.ee
 • 19 eml.aadb.ee
 • 21 emliit.ee
 • 1 www.google.ee
 • 15 eml.aadb.ee:20110